Algemeen

Een goed en efficiënt werkende ICT-omgeving is voor een bedrijf essentieel om de bedrijfsdoelen te realiseren. Verouderde systemen, verkeerde software, niet goed functionerende IT-afdelingen en stabiliteits- of beveiligingsproblemen zijn vaak desastreus voor een organisatie.

Voor het management is het vaak lastig om deze probleemgebieden de detecteren en te overzien. Laat staan de juiste maatregelen te nemen om deze problemen aan te pakken. Middels een aantal relevant diensten kan ik het management van dienst zijn met deze lastige materie:

1. Risico analyse
Inzicht in de status van de ICT-Infrastructuur binnen uw organisatie is erg belangrijk.

Ik heb daarvoor een ICT scan ontwikkeld die hier snel duidelijkheid kan geven.

De belangrijkste onderdelen van uw IT-omgeving worden in kaart gebracht waarbij eventuele probleemgebieden zullen worden geïdentificeerd.

Er worden vervolgens aanbevelingen gedaan om deze problematiek aan te pakken.
2. Advisering
Het is voor het management onmogelijk om overzicht van alle relevante disciplines van een ICT-omgeving te verkrijgen en de onderlinge relaties te doorgronden.

Zaken als ICT-Strategie, Support-organisatie, Outsourcing, omvangrijke projecten en kosten-baten van nieuwe IT-componenten zijn vrij complexe aangelegenheden.

Bij deze belangrijke vraagstukken kan ik ondersteuning bieden.
3. Interim management
Elke organisatie kent situaties waarbij een tijdelijk in te zetten ICT-manager overwogen moet worden.

Dit kan te maken hebben met tijdelijke afwezigheid van de eigen IT-Manager.

Maar ook problemen met de IT-omgeving kunnen een interim manager noodzakelijk maken.

Vooral bij outsourcingstrajecten, organisatorische wijzigingen, onderzoeken naar efficiency en ernstige verstoringen van de IT-omgeving kan een interim manager de beste optie zijn.

Mijn dienstverlening kenmerkt zich door een aantal basisprincipes:

⦁ Resultaatgericht

⦁ No nonsens

⦁ Betaalbaar

⦁ Geen "papieren" projecten

⦁ Duidelijkheid

Risicoanalyse

Om te achterhalen wat de status is van een ICT-Infrastructuur heb ik een ICT scan ontwikkeld, die inzicht geeft in de status van de ICT infrastructuur van uw organisatie.

Probleemgebieden worden in kaart gebracht en er kunnen aanbevelingen worden gedaan om uw bedrijf op een betere ICT toekomst voor te bereiden.

De aandachtsgebieden van de ICT scan
- Calamiteiten (brand, overstroming, inbraak, vandalisme, etc)

- Softwaredevelopment en beheer (testprocedures, installatie, releasebeleid, migraties)

- Beheer (ITIL, incident-, problem management, backup, etc)

- Netwerk (security, beschikbaarheid, performance, etc)

- Gebruikersapplicaties

- Hardware en systeemsoftware

- Inrichting infrastructuur

- Personeel

- Kosten
De uit te voeren activiteiten
1. interviews met het management

2. interviews keyspelers ICT en andere afdelingen

3. relevante documentatie en procedures bekijken

4. systeemarchitectuur bekijken

5. onderzoek supportorganisatie en bijbehorende procedures

6. onderzoek activiteiten ICT-afdeling
Eindrapportage
De resultaten zullen in een eindrapport worden vastgelegd. De aangegeven aanbevelingen zullen met het management worden besproken.
Omvang en doorlooptijd
De omvang van de risicoanalyse is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van de ICT Infrastructuur (mensen, projecten, hardware en software).

De doorlooptijd is tevens afhankelijk van de beschikbaarheid van de relevante personen. Voor de gemiddelde analyse gaan we uit van 10 tot 15 dagen.

Advisering

Het is voor een organisatie onmogelijk om zonder een efficiënte en stabiele ICT-Infrastructuur goed te kunnen blijven functioneren. Een goede en toekomstvaste ICT-infrastructuur vraagt kennis en inzicht van de diverse componenten.

Juist deze kennis is voor het management vaak een groot struikelblok terwijl het maken van goede keuzen van groot belang zijn voor de toekomst van de organisatie. Zelfs als er in de organisatie kennis aanwezig is kan deze kennis te beperkt of te gericht zijn op de bestaande situatie.

Daardoor wordt in veel organisaties vaak doorgegaan met de bestaande manier van werken, de bestaande hardware-infrastructuur met zijn componenten en de bestaande gebruikersapplikaties. Het gevolg is dat het noodzakelijke 'anders denken' en de daarop volgende noodzakelijke migraties naar een andere infrastructuur zwaar onderbelicht worden.

Het Dilemma
Om dit dilemma te doorbreken zal het management zich onder andere de volgende vragen moeten stellen:

 • Is de huidige ICT-omgeving nog toekomstvast?


 • Zijn de interne gebruikers en de klanten tevreden?


 • Is de huidige ICT-omgeving stabiel?


 • Is de beveiliging van de ICT-omgeving afdoende?


 • Hoe zijn we beschermd tegen calamiteiten?


 • Gebruiken de nog steeds de juiste hard- en software?


 • Klopt het financiele plaatje?
 • De Expertise
  Kortom, voor het management een lastig probleem. Met mijn jarenlange ervaring ben ik in staat om u in genoemde problematiek te ondersteunen.

  Ik geef daarbij écht onafhankelijk ICT advies over de wijze waarop u, zo goed mogelijk en tegen zo reëel mogelijke kosten, uw ICT-omgeving kunt gebruiken en waar nodig kunt migreren naar een betere oplossing.

  Mijn expertise omvat de daarvoor belangrijke onderdelen op het gebied van:

  ICT-Strategie: Toekomst ICT infrastructuur, Roadmap, Hardware, Software, Leveranciers, Support organisatie, Lange termijn

  ICT-Begeleiding: Korte termijn verbeteringen, Projectbegeleiding, Beoordelen plannen, Intermediair specialisten, Haalbaarheid, Financiële controles

  Interim Management

  In elke organisatie komen situaties voor waarbij de behoefte aan een tijdelijk in te zetten ICT-manager groeit, wenselijk of zelfs acuut nodig is.

  Soms betreft het tijdelijke vervanging van een manager of afdelingshoofd in verband met ziekte of een andere reden voor afwezigheid voor een wat langere periode.

  Een Interim-manager heeft in bepaalde situaties grote voordelen ten opzichte van een interne manager:

  • is van buiten de eigen organisatie en wordt niet beinvloed door de bestaande cultuur
  • kan gemakkelijker zaken van verschillende kanten belichten
  • hoeft niet bang te zijn om zijn carrière binnen de organisatie op het spel te zetten
  • kan zich volledig richten op het resultaat en het belang van de organisatie
  • kan indien nodig vervelende beslissingen nemen

  Vaak wordt een beroep gedaan op een interim ICT manager als er zorgen zijn over de ICT omgeving.

  Deze kunnen diverse achtergronden hebben:

  Continuiteit van de ICT-omgeving
  Er kunnen zich ernstige verstoringen voordoen binnen de ICT omgeving. Snelle en adequate aanpak is gewenst.
  Kosten-baten van de ict-omgeving
  Vaak heeft het management geen of onvoldoende inzicht in de kostenstructuur van de ICT-omgeving. Het is onduidelijk of de omgeving nog steeds kostenefficiënt is. Inzicht in de werkelijke kosten is noodzakelijk voor het kunnen maken van juiste keuzen voor investeringen.
  Outsourcing
  In situaties dat het management van een organisatie heeft besloten om (delen van) de ICT-omgeving uit te besteden aan externe partijen is het uitermate belangrijk dat deze migratie op de juiste manier en met de juiste verwachtingen wordt uitgevoerd. Interne politiek, onduidelijke eisen ten aanzien van de outsourcing en vage omschrijvingen van de dienstverlenende partij zijn de grote valkuilen bij outsourcingstrajecten.
  Organisatorische wijzigingen
  Veranderingen in de ICT-organisatie zijn moeilijk op een goede manier door te voeren. Vaak vormen politieke issues, ontevredenheid en moeilijk om kunnen gaan met veranderingen een belemmering.
  Bijzondere projecten
  Voor sommige projecten binnen organisaties is het wenselijk iemand van buiten aan te trekken.

  Zeker als het afdelingsoverkoepelende of intern gevoelige projecten betreft kunnen eigen managers of projectleiders niet de noodzakelijke operationele vrijheid hanteren.

  Vriendjespolitiek, commitment, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en angst voor represailles na het project maakt hun functioneren moeilijk of onmogelijk.
  Tijdelijke vervanging manager
  In geval van ziekte of vertrek van de ICT-manager waarbij snelle invulling van de positie noodzakelijk is om continuïteit te garanderen.